Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB W FIRMIE VANWIATRAK.COM.PL

1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA:
1.1.Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2 Pasażer- osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie potwierdzonej rezerwacji.
1.3 Przewoźnik – firma wykonująca usługę przewozu Pasażerów VANWIATRAK.COM.PL Maja Miniewska NIP 6040000943
1.4 Rezerwacja – wysłanie przez Pasażera wiadomości SMS potwierdzającej
przejazd. Dokonanie rezerwacji SMSem przez Pasażera oznacza jednocześnie akceptację regulaminu przewozu w firmie VANWIATRAK.COM.PL.
1.5 Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji przejazdu przez Pasażera. Na podstawie umowy Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną opłatą Pasażera oraz jego bagaż, a pasażer zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
1.6 Bagaż – bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy.
1.7 Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie wliczony w cenę przejazdu, za który przewoźnik dolicza opłatę dodatkową.

2. PRZEWOŹNIK
2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w wyznaczone miejsce. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy door to door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, awaria auta itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu. 2.5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu samochodem zastępczym oraz wprowadzania przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
2.6. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.7. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a). nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego regulaminu;
b). znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
c). zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
d). zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów;
e). nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno – dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy; Skutki prawne takiego zachowania ponosi Pasażer, który w takiej sytuacji nie ma prawa żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
2.8. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER
3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży; 3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 5 min przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu;
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a). złożenia bagażu do luków bagażowych;
b). stosowania się do zaleceń załogi pojazdu;
c). okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
d). podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy;
e). zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
f). opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy nie stanowią inaczej: – dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. – osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 3.7. W czasie przerw podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do firmy VANWIATRAK.COM.PL telefonicznie +48 794 180 600 lub na maila vanwiatrak@gmail.com lub adres pocztowy na stronie www.vanwiatrak.com.pl.
3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.

4. BAGAŻ
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a). jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b). jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2. Bagaż poręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający podane w pkt 4.1. wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi.
4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 40 kg.
4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.
4.9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
4.10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
4.11. Na podstawie art.. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
4.12. Ustala się, że przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem i w siedzeniu oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
4.13. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu opłata ustalana indywidualnie w zależności od gabarytu bagażu.

5. UMOWA PRZEWOZU
5.1. Dokonanie rezerwacji przez Pasażera następuje za pośrednictwem wiadomości SMS na numer Przewoźnika : +48 794 180 600 i jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
5.2. Gwarancją przejazdu jest potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez SMS wysłane przez Przewoźnika od Pasażera. W potwierdzeniu SMS Przewoźnik podaję stronę www vanwiatrak.com.pl na której znajduję się treść regulaminu przewozu.
5.3. Pasażer poinformuje Przewoźnika o rezygnacji z transportu minimum 12 godzin przed ustalonym terminem wyjazdu. W przypadku, gdy Pasażer nie poinformuje Przewoźnika o rezygnacji, Przewoźnik będzie ubiegać się o zwrot całości kosztów za przejazd. Na imię i nazwisko Pasażera wystawiona zostanie faktura VAT za przejazd również w przypadku kiedy do przejazdu nie doszło .Jest to spowodowane tym ,że Pasażer rezerwując miejsce i nie odwołując przejazdu 12h przed wyjazdem naraża Przewoźnika na straty finansowe.
5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „Door to Door” (od drzwi do drzwi) nie istnieje stały i regularny rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie składanych rezerwacji.
5.5. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca
5.6. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres przewoźnika lub pocztą elektroniczną: vanwiatrak@gmail.com
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a). opisanie zaistniałych okoliczności
b). wnoszone zastrzeżenia,
c). ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN . Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
a). ustawa z dnia 15 listopada 1984 r prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);
b). ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)

Przewiń do góry